Protectia datelor

Protecția datelor cu caracter personal – GDPR

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și ca GDPR (General Data Protection Regulation).

Regulamentul (UE) 679/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) din acesta, se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Ministerul Fondurilor Europene respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc în mod direct sau indirect datele cu caracter personal și care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Legislație – Documente de referință GDPR

 • Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;
 • Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANSPDCP din 11 Noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • Decizia nr. 99 din 18 mai 2018 – ANSPDCP – privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • Decizia nr. 128 din 22 iunie 2018 – ANSPDCP – privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018 – ANSPDCP – privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor;
 • Decizia nr. 174 din 18 octombrie 2018 – ANSPDCP – privind lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal;
 • Orientări privind Consimțământul în temeiul Regulamentului (UE) 679/2016 (17/RO/WP259);
 • Ghidul privind Responsabilul cu protecția datelor (DPO) – (16/RO/WP 243 rev.01, revizuit și adoptat în data de 5 aprilie 2017);
 • Ghidul privind Evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA) și stabilirea dacă o lucrare este „susceptibilă să genereze un risc ridicat” în sensul Regulamentului 2016/679 (17/RO WP 248 rev.01) revizuit și adoptat în data de 4 octombrie 2017;
 • Avizul nr. 2/2017 privind prelucrarea datelor la locul de muncă (Articolul 29 – Grupul de lucru pentru protecția datelor 17/RO GL 249), adoptat la 8 iunie 2017.

Terminologie – definiții, detalierea termenilor, conform GDPR

 • Date cu caracter personal – înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Categorii speciale de date cu caracter personal – date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filosofice sau apartenența sindicală și prelucrarea datelor genetice, date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 • Operator de date (Controller)- persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau în comun cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Persoana vizată – orice persoană vie care face obiectul datelor cu caracter personal deținute de Ministerul Fondurilor Europene.
 • Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care vizează date personale sau seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu sunt realizate prin mijloace automate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, recuperarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție prin alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.
 • Consimţământ – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
 • Parte terţă – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Ministerul Fondurilor Europene este operator de date și/ sau procesator de date conform prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

Activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt desfășurate în scopul implementării/monitorizării programelor/proiectelor, îndeplinirii obiectivelor acestora, precum și în scop statistic, în conformitatea cu regulamentele europene ce guvernează absorbţia fondurilor structurale şi de investiţii.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrează MFE

Ministerul Fondurilor Europene prelucrează numai datele personale necesare în scopurile menționate și solicită persoanelor vizate comunicarea datelor cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul MFE sunt următoarele:

Pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice:

 • nume, prenume
 • semnătură
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/ reședință etc.,

În mod excepțional:

 • serie și număr CI/BI
 • CNP

Pentru formulare de acțiuni și reprezentare în instanță:

 • nume, prenume
 • semnătură
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/ reședință etc.
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

Pentru organizare/derulare evenimente:

 • nume, prenume
 • funcție, profesie
 • denumire angajator
 • detalii de contact – număr de telefon personal/ de serviciu, adresă de email, adresă poștală

Pentru accesarea site-ului Ministerului fondurilor Europene

 • adresa IP
 • tipul de browser folosit

Pentru soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor:

 • nume, prenume
 • funcție
 • detalii de contact – număr de telefon personal/ de serviciu, adresă de email, adresă poștală

Pentru soluționarea plângerilor/ sesizărilor:

 • nume, prenume
 • semnătura
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință etc.
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/ servicii:

 • nume, prenume
 • funcție
 • denumire angajator/ furnizor
 • detalii de contact – număr de telefon personal/ de serviciu, adresă de email, adresă poștală

Ministerul Fondurilor Europene îşi rezervă dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul MFE, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

MFE prin serviciile/ birourile/ compartimentele colectează date personale direct de la persoanele vizate sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează MFE ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele personale sunt destinate utilizării de către MFE şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • persoanelor vizate/ reprezentanţii legali ai persoanelor vizate
 • angajaţi
 • împuterniciţi ai MFE (persoane fizice sau juridice)
 • parteneri contractuali
 • alte instituții/autorități centrale și locale
 • instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță
 • în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a MFE
 • în cadrul activității de investigare/control.
 • Auditori interni, externi şi internaţionali
 • Organe de cercetare penală

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Datele personale sunt stocate pe perioada necesară pentru scopurile menţionate mai sus, în vederea efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul MFE, ţinând cont de prevederile legislaţiei naţionale şi europene în domeniu, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.